top of page

ВОДИЧ ЗА НЕГА

Наашата мисија е да им овозможиме на тешкоболните, старите и лицата со инвалидитет да имаат самостоен и достоен живот.

Преку нашата работа нудиме компетентна грижа на нашите пациенти, дури и надвор од клиниката. За да го обезбедиме тоа, се обидуваме на нашите квалификувани медицински сестри да превземат одговорно и сочуствено ангажираната интензивна грижа.

Нашиот тим е специјално обучен за интензивна грижа, за да обезбедиме висок квалитет на грижата. Интензивна обука и редовни обуки се за нас естественост.

Тесната и доверлива соработка со различни професии, како лекари, физиотерапевти, логопеди, социјални работници и други, како и со социјалното околие на нашите пациенти, е одлучувачки за успешноста на третманот и оздравувањето.

Но, за нас е од примарна важност да си одвоиме време за да го сознаеме индивидуалното здравствено состојба и конкретните потреби и животни услови на нашите пациенти. Тоа ни овозможува да стремиме кон оптимална грижа и обезбедување.

Овој процес започнува пред грижата со ран контакт со болницата, лекарите кои ги третираат и рехабилитативниот центар. Ние го вреднуваме тесното соработување помеѓу пациентите, нивните најблиски и нашата институција.

При напуштање на болницата, ние нудиме нашата поддршка. Пред тоа, предлагаме потребни промени во домашната средина, како што е инсталација на бања за лифт или ролшторни со ролшторни.

Секако, здравствената и апаративната грижа за нашите пациенти е многу сложена и бара точно планирање и организација. Медицинските и техничките апарати што се потребни се инсталираат од нас во станбената единица на пациентите.

Нашата најголема приоритет е да им обезбедиме нашим пациентите комплетна и професионална грижа, за да им овозможиме достоен живот во нивната позната околина.

bottom of page